Retningslinjer for personvern

Vi vet hvor viktig det er med integritet for våre kunder og alle som besøker nettsiden vår. Målet med våre Retningslinjer for personvern er at vi på en tydelig og transparent måte skal beskrive for deg hvordan vi samler inn, bruker, viser, overfører og lagrer data og informasjon om deg – slik at du skal føle deg trygg på at personopplysningene dine oppbevares og brukes korrekt. Vi behandler alle personopplysninger i henhold til gjeldende lov.

Behandling av personopplysninger

Zmarta og Centrum Finans er varemerker som tilhører Centrum Finans AS (heretter «Zmarta/Centum»). Zmarta/Centum behandler personopplysningene dine for at vi skal kunne tilby, og for at du skal kunne benytte, tjenestene våre. Hvordan personopplysningene behandles, avhenger av hvilke av våre tjenester du har valgt å benytte. Klikk på en tjeneste nedenfor for å lese mer informasjon om hvordan personopplysningene behandles innen for rammen av den respektive tjenesten.

Rettningslinjer for formidlingstjeneste – Forbrukslån og refinansiering

Rettningslinjer for formidlingstjeneste – Strøm

Rettningslinjer for fordelsavtale

Disse retningslinjene for personvern består således av dette dokumentet (den generelle delen) og de spesifikke retningslinjene over som gjelder for den/de tjenestene du har valgt. Den informasjonen som angis i dette dokumentet gjelder for behandling av alle personopplysninger, uansett hvilken tjeneste du velger å benytte, f.eks. hvilke rettigheter du har overfor oss i forhold til behandling av dine personopplysninger.

Dersom du ønsker å lese bruksvilkårene for våre ulike tjenester, finner du dem her.

Hvor behandles mine personopplysninger, og hvem får tilgang til dem?

For å kunne levere tjenestene våre, benytter Zmarta/Centum eksterne IT-leverandører til lagring, datasikkerhet og dokument- og e-poststyringssystemer (f.eks. Amazon Webservices Inc., AvePoint Inc. og Microsoft). Zmarta/Centum bruker også i en viss utstrekning eksterne leverandører som tar hånd om kundeservice og kundeoppfølging. Det betyr at også de trenger en viss informasjon om deg som kunde. Slike leverandører fungerer som databehandlere på vegne av Zmarta/Centum og behandler personopplysninger. Disse leverandørene kan imidlertid ikke bruke data om deg til noe annet formål enn å tilby en tjeneste på vilkår som bestemmes av oss. Zmarta/Centum er fortsatt ansvarlig for behandlingen av personopplysningene.

Zmarta/Centum kan gi dine personopplysninger til en tredje part, som f.eks. politi eller annen myndighet, dersom det handler om en utredning av mistanke om en kriminell handling, eller dersom vi på annen måte blir pålagt å levere ut slik informasjon i henhold til loven eller myndighetsvedtak.

For ytterligere informasjon om hvem vi gir personopplysningene dine til, henviser vi til retningslinjene for personvern over.

Overføring til tredje land

Zmarta/Centum samarbeider i hovedsak med partnere som behandler personopplysninger innen EU/EØS. Dersom vi velger å engasjere en leverandør utenfor EU/EØS (et såkalt «tredje land»), f.eks. skytjenesteleverandører såsom Amazon Webservices Inc. og Microsoft, vil vi i et slikt tilfelle iverksette passende beskyttelsestiltak og sikre at overførte data håndteres i henhold til gjeldende lov. Passende beskyttelsestiltak kan f.eks. være inngåelse av avtaler som inkluderer standardiserte modellklausuler for dataoverføring som er antatt og godkjent av EU-kommisjonen og som er tilgjengelige på EU-kommisjonens nettside (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en) eller velge samarbeidende virksomheter i land som EU-kommisjonen har bestemt at har et godkjent databeskyttelsesnivå (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en) eller velge samarbeidende virksomheter som tilbyr samme beskyttelsesnivå som innen EU/EØS ved at de f.eks. har sluttet seg til den såkalte Privacy Shield-overenskomsten mellom EU og USA.

Slik beskytter vi dine personopplysninger

Zmarta/Centum har høy datasikkerhet og bruker krypterte data. Vi har relevant rettighetsadministrasjon, bruker passord med høy sikkerhet og har kontroll over hvilke ansatte som har tilgang til personopplysningene dine.

Vi følger våre retningslinjer for IT-sikkerhet og arbeider fortløpende med registerpleie, oppdatering av registerlister, datasletting og gjennomgang av samarbeidsavtaler om behandling av personopplysninger og eventuelle databehandlere som handler på vegne av oss. 

Dine rettigheter og valg

Når det gjelder behandling av personopplysningene dine, har du en rekke rettigheter som følge av gjeldende personvernlovgivning. For å utøve rettighetene dine, er du velkommen til å kontakte oss via de kontaktopplysningene som du finner på slutten av disse retningslinjene.

Rett til informasjon og tilgang

Retten til informasjon handler om din rett til alltid å få vite, hvordan og hvorfor personopplysningene dine behandles. Du har derfor rett til å be om informasjon og utdrag av de personopplysningene som Zmarta/Centum behandler om deg.

Rettelse

Retten til rettelse handler om at du kan kreve at uriktige personopplysninger om deg skal rettes opp. Dermed har du også rett til å få opplysningene korrigert eller komplettert etter behov. Du har rett til å be om at vi retter opp eller kompletterer personopplysninger som du mener er feil eller ufullstendige.

Sletting – retten til å bli glemt

Som enkeltperson har man i visse tilfeller rett til å be om at personopplysninger skal fjernes. Man snakker ofte om denne rettigheten som «retten til å bli glemt». Du har rett til, og uten unødig forsinkelse, å få personopplysningene dine slettet («å bli glemt») dersom noe av følgende gjelder:

  • Dersom opplysningene ikke lenger trengs til de formål som ble samlet inn for eller på annen måte har blitt behandlet.
  • Dersom behandlingen kun skyldes at du har samtykket, kan du trekke tilbake samtykket.
  • Dersom behandlingen skjer i forbindelse med direkte markedsføring, og du motsetter deg at opplysningene behandles.
  • Dersom du har innvendinger mot behandling som skyldes en interesseavveining, og det ikke finnes berettigede grunner som veier tyngre enn din interesse.
  • Dersom opplysningene har blitt behandlet på en ulovlig måte.
  • Dersom sletting er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse.

Det er den som er ansvarlig for personopplysningene som må begrunne sin rett til å beholde dataene dersom den registrerte krever at de skal fjernes.

Retten til sletting gjelder imidlertid ikke i alle tilfeller, f.eks. dersom behandlingen er nødvendig for at Zmarta/Centum skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse eller for at Zmarta/Centum skal kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav.

Begrensning

En annen rettighet er at behandlingen av personopplysninger skal være begrenset. Du har i visse tilfeller rett til å kreve at Zmarta/Centum begrenser behandlingen av personopplysningene dine, f.eks. dersom du mener at personopplysningene ikke er korrekte, slik at Zmarta/Centum får tid til å kontrollere dette. Dette kan også gjelde dersom du har innvendinger mot behandlingen vår som støtter seg på en interesseavveining i påvente av kontroll av om våre eller tredjeparts legitime grunner veier tyngre enn dine legitime grunner. Dersom behandlingen av de opplysningene som vi har registrert om deg kun er nødvendig i forbindelse med et juridisk krav, kan du også kreve at annen behandling av disse dataene begrenses til lagring.

Dataportabilitet

Retten til dataportabilitet innebærer at du i visse tilfeller har rett til å få ut de opplysningene som du har gitt oss på begjæring, for å kunne overføre dem og bruke dem på nytt hos en annen part, f.eks. en annen leverandør. Dette kan sammenlignes med at en person bytter telefonselskap men ikke telefonnummer. Retten til dataportabilitet gjelder i de tilfeller der du har gitt ditt samtykke til behandlingen, eller dersom behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne tilby tjenester til deg i henhold til den avtalen du har inngått med oss, samt under forutsetning av at behandlingen skjer automatisert. Du har imidlertid ikke rett til å flytte opplysningene dine dersom vi behandler dem i forbindelse med en interesseavveining eller lovfestet plikt.

Innvendinger

Du har rett til, når som helst, å komme med innvendinger mot behandling av de personopplysningene som Zmarta/Centrum foretar med støtte av en interesseavveining. Du må da kunne spesifisere hvilken behandling du er imot. Dersom vi anser at en slik behandling likevel skal forekomme, må vi vise at det finnes interesser som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter. Zmarta/Centum kan imidlertid fortsette å behandle personopplysninger dersom det kreves for å fastsette, utøve eller fortsette å behandle personopplysninger dersom det er nødvendig for å avgjøre, utøve eller forsvare juridiske krav.

Dersom du har innvendinger mot behandling i forhold til direkte markedsføring som skjer med støtte av en interesseavveining, kan Zmarta/Centum ikke lenger bruke personopplysningene dine til slike formål. Du kan når som helst avstå fra å ta imot markedsføringskommunikasjon fra oss ved å ringe 23 96 70 10 eller sende en e-post til info@centum.no.

Hvordan utøver jeg mine rettigheter (f.eks. rett til tilgang og registerutdrag)?

Retten til tilgang handler om at de som er registrert selv skal ha rett til å få innsyn i den informasjonen som en virksomhet har lagret om seg. Dersom du ønsker et såkalt registerutdrag, må du bestille dette skriftlig hos: Personvernsombudet, Zmarta/Centum Finans, Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo eller dpo@zmartagroup.com

Du kan også kontakte oss på denne adressen dersom du vil rette opp, komplettere, overføre, motsette deg/har innvendinger mot eller vil begrense en viss type behandling eller krever at vi sletter alle personopplysningene dine.

Zmarta/Centum forbeholder seg retten til å ta en avgift ved gjentakende begjæring om tilgang til opplysninger, alternativt å vegre å imøtegå en begjæring som f.eks. skjer ved gjentakende tilfeller, er urimelig eller åpenbart ubegrunnet.

Jeg vil ikke lenger motta markedsføring, hva må jeg gjøre?

Dersom du ikke ønsker å bli kontaktet av Zmarta/Centum i markedsføringsøyemed, kan du be om å bli sperret mot videre kontakt ved å ringe 23 96 70 10 eller sende en e-post til info@centum.no.

Personvernombud og Datainspektionen

Zmarta Group har valgt den svenske Datainspektionen som sin tilsynsmyndighet, ettersom Zmarta/Centum eies av et svensk selskap, og konsernet (Zmarta Group) har størstedelen av virksomheten sin i Sverige. Relevant tilsynsmyndighet i Norge er Datatilsynet. Ettersom Zmarta/Centum bedriver virksomhet i Norge, kan begge tilsynsmyndighetene behandle klager mot Zmarta/Centum virksomhet i Norge (se mer under «Rett å klage»).

Zmarta/Centum har et personvernombud. Ombudet har blant annet som oppgave å hjelpe kunder og ansatte samt se til at vi følger lover og andre regler som gjelder for behandling av personopplysninger og datavern generelt. Personvernombudet kan du kontakte via e-post; dpo@zmartagroup.com eller via post til; Personvernombudet, Zmarta/Centum Finans, Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo.

Du kan lese om personvern og gjeldene lover, samt få annen informasjon på Datainspektionens nettside: www.datainspektionen.se. Der kan du også velge å lese en del av informasjonen på norsk. Du kan også lese mer om personvern i Norge på www.datatilsynet.no.

Rett til å klage

Dersom du anser at personopplysningene dine behandles i strid med gjeldende regelverk, bør du kontakte oss snarest. I henhold til loven har du også rett til å klage på behandlingen av personopplysningene dine til Datatilsynet eller Datainspektionen. Datatilsynet kontakter du skriftlig, og adressen er Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo. Du kan nå Datainspektionen via e-post datainspektionen@datainspektionen.se og telefon; +468 657 61 00.

Informasjonskapsler

Vi bruker lokal lagring av data ved hjelp av såkalte cookies og annen lignende teknologi. Lokal lagring innebærer at ulike typer data lagres lokalt på enheten din (f.eks. PC, mobiltelefon eller nettbrett) via nettleseren din.

Lokal lagring av data kan f.eks. inneholder brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet og hvilke nettleser du bruker på hjemmesiden. Disse opplysningene kan brukes for å gjøre innhold og funksjoner i våre tjenester både sikrere, bedre tilpasset og mer meningsfulle for deg.

Mer informasjon om cookies finner du i våre retningslinjer Om informasjonskapsler.

Endrede vilkår

Zmarta/Centum forbeholder seg retten til å endre retningslinjene for personvern når som helst ved å oppdatere denne siden. Dersom du har angitt e-postadressen din, vil vi informere deg om de nye vilkårene via e-post.

Kontaktopplysninger

Zmarta / Centum Finans AS
c/o Aker Brygge Business Centre
Postboks 1433 Vika
0115 Oslo
Telefon: 23 96 70 10 / 23 96 70 00 
E-post: info@zmarta.no / info@centum.no

Gyldighet

Retningslinjene for beskyttelse av data gjelder f.o.m. 01.12.2019 og inntil videre.

Last ned innehold som PDF

Beregn din månedskostnad

Nedbetalningstid 1-5 år. Dersom du skal bruke lånet til å innfri annen gjeld kan nedbetalingstid lengre enn 5 år tilbys, 1-15 år.

{+ mainMonthly | price +} kr *

* Eks: Nom. rente {+disclaimerInterestRate|number:2+} %, eff. rente {+disclaimerEffectiveInterestRate|number:2+} %{+disclaimerLoanAmount|currency:"":0+} kr o/{+disclaimerPaymentYears+} år, kostnad {+disclaimerCost|currency:"":0+} kr, totalt {+disclaimerTotal|currency:"":0+} kr.

 

Individuell nom. rente 5,99–26,9 %. Eff. rente 6,32–32,9 % (75 000 kr o/5 år).

Centum samarbeider med over 15 banker og långivere hvor vi mottar provisjon for videreformidlingen. Gjennom våre samarbeidspartnere kan vi sikre at du mottar et best mulig tilbud basert på ditt individuelle behov! Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no.

Våre samarbeidspartnere: